Akademia zatrudnienia

Fundacja KTO Kultura – Troska – Otwartość informuje, że 1 września 2020 rozpoczęła realizację projektu aktywizacji zawodowej pt. „Akademia zatrudnienia”.

Zapraszamy osoby w wieku 30 lat i więcej, pozostające bez pracy, tj.: bierne zawodowo i bezrobotne zamieszkujące na terenie województwa małopolskiego należące co najmniej do jednej z poniższych grup:

 • osoby powyżej 50 roku życia,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby o niskich kwalifikacjach,
 • kobiety.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt telefoniczny pod nr. 515 555 146. Biuro projektu dostępne bez barier architektonicznych: 30-318 Kraków, ul. Bałuckiego 6.

W projekcie przewidujemy następujące form pomocy:

 • identyfikacja indywidualnych potrzeb uczestnika oraz utworzenie IPD;
 • indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe;
 • pośrednictwo pracy;
 • wsparcie motywacyjne: indywidualne i grupowe spotkania z psychologiem;
 • szkolenia/kursy zawodowe;
 • usługi trenera zatrudnienia wspieranego;
 • staże zawodowe (3-miesięczne, ze stypendium 1 536,50 zł);
 • zwrot kosztów opieki nad osobą zależną i zwrot kosztów dojazdu.
Pasek z logotypami

Dokumenty do pobrania: