Sprawozdania

Sprawozdanie Fundacji KTO za rok 2021

W związku z posianym statusem Organizacji Pożytku Publicznego przedkładamy do publicznej wiadomości sprawozdanie Fundacji KTO Kultura – Troska – Otwartość z działalności za 2016 r. na które składają się: sprawozdanie merytoryczne, bilans, rachunek wyników (zysków i start) oraz informacja dodatkowa.

FKTO_sprawozdania_merytoryczne_2016

FKTO_bilans_2016

FKTO_RZiS_2016

FKTO_Inf_dodatkowa_2016