Statut

Statut Fundacji KTO Kultura – Troska – Otwartość

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1
1. Fundacja KTO Kultura – Troska – Otwartość zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o organizacjach pożytku publicznego i o wolontariacie oraz postanowień niniejszego Statutu.
2. Fundacja została ustanowiona przez Agnieszkę Lewonowską-Banach zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza – Waldemara Wajdę w kancelarii notarialnej w Krakowie przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 36/4, w dniu 10 czerwca 2011 roku, Repetytorium A nr 4263/2011.

§ 2
1. Siedzibą Fundacji są Słopnice.
2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.
3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 3
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. pracy i polityki społecznej.

§ 4
1. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
2. Fundacja może używać nazwy skłóconej: Fundacja KTO oraz dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 5
Fundacja może ustanawiać odznaki, certyfikaty, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów fundacji.
§ 6

Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek i fundacji.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

§ 7
Celem Fundacji jest działalność w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej, oświatowo-kulturalna i społeczno-gospodarcza szczególnie w zakresie wspierania, promocji i pomocy w rozwoju dzieci i młodzieży oraz rodzin narażonych na wykluczenie społeczne, działalność na rzecz osób dorosłych w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i animowania społeczności lokalnych.

§ 8
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego:
a. promowanie wartości i tradycji rodziny wielopokoleniowej,
b. organizowanie i udział w imprezach kulturalno-oświatowych,
c. organizację grup wsparcia i samopomocy dla osób dorosłych
d. organizowanie i wspieranie organizacji koncertów, występów, wystaw, wernisaży prac osób utalentowanych w kraju i zagranicą,
e. organizowanie i wspieranie udziału w szkoleniach, akcjach profilaktycznych, programach zdrowotnych i rehabilitacyjnych
f. propagowanie rozwoju edukacji w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zwłaszcza w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu,
g. działalność w zakresie dokształcania, podnoszenia kwalifikacji i aktywizacji zawodowej osób dorosłych w szczególności kobiet
h. udzielanie pomocy materialnej rodzinom, dzieciom i młodzieży z rodzin najbiedniejszych lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

2. Prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego:
a. prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych,
b. organizowanie i wspieranie wypoczynku i rekreacji.

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§ 9
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 4500,00 zł (cztery tysiące pięćset złotych), oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 10
1. Dochody fundacji mogą pochodzić z:
a. darowizn, spadków, zapisów,
b. dotacji i subwencji osób prawnych,
c. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
d. dochodów z majątku fundacji,
e. odsetek bankowych.
2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.
3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą i przeznaczać zyski na realizację celów statutowych.
4. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
6. Fundacja nie może przekazywać swojego majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, szczególnie jeżeli przekazanie to nastąpi na warunkach preferencyjnych lub bezpłatnie.
7. Fundacja nie może wykorzystywać swojego majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celów statutowych Fundacji.
8. Fundacja nie może kupować towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział IV. Władze Fundacji

§ 11
Władzami Fundacji jest:
1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.
2. Rada Fundacji, zwana dalej Radą.

Zarząd
§ 12
1. Zarząd Fundacji składa się z 2 do 5 osób, w tym Prezesa, powoływanych przez Fundatora na pięcioletnią kadencję.
2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a. złożenia pisemnej rezygnacji przez Członka Zarządu,
b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej lub przestępstwo skarbowe
c. śmierci członka Zarządu.
4. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Fundatora przed upływem kadencji.

§ 13
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy:
a. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
b. realizacja celów statutowych,
c. sporządzanie planów pracy i budżetu,
d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
e. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
f. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
3. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Fundatorowi i Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

§ 14
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością osób, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

Rada Fundacji
§ 14 a
1. Rada składa się z 2 do 3 osób powoływanych przez Zarząd na pięcioletnią kadencję.
2. Członkiem Rady nie może być osoba:
a/ będąca Członkiem Zarządu ani pozostająca z członkiem Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, związku małżeńskim, wspólnym pożyciu lub podległości służbowej;
b/skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3. Członkostwo w Radzie ustaje na skutek:
a/ śmierci członka,
b/ złożenia przez członka pisemnego oświadczenia o rezygnacji z uczestnictwa w Radzie,
c/ odwołania uchwałą Rady podjętą jednogłośnie przez pozostałych członków Rady.

§ 14 b
Do zakresu działania i kompetencji Rady należy:
1. proponowanie kierunków działalności i nadzorowanie działalności Fundacji,
2. zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności i sprawozdań finansowych oraz udzielanie absolutorium członkom Zarządu, nieudzielenie absolutorium nie jest równoznaczne z odwołaniem z Zarządu,
3. opiniowanie spraw przedstawionych przez Zarząd,
4. wspieranie Zarządu w pozyskiwaniu środków na działalność Fundacji oraz w realizacji celu statutowego Fundacji
5. zatwierdzanie wniosków w sprawach połączenia z inną fundacją oraz w sprawie likwidacji Fundacji,

§ 14 c
O ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej, uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy jej członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia Rady.
2. Uchwały Rady mogą być podejmowane także w formie głosowania pisemnego. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
3. Z głosowania pisemnego wyłączone jest decydowanie w sprawach zatwierdzania sprawozdań, proponowania kierunków działalności Fundacji, w sprawach osobowych, w sprawach połączenia z inną fundacją oraz w sprawie likwidacji Fundacji.
4. Z posiedzeń Rady sporządza się protokół. Protokół podpisuje osoba odpowiedzialna za jego sporządzenie oraz przewodniczący posiedzenia Rady. Do protokołu dołącza się listę obecności.
5. Rada może ustalić swój Regulamin.

§ 14 d
Z tytułu uczestnictwa w Radzie nie przysługuje wynagrodzenie. Członkowie Rady uprawnieni są do otrzymania zwrotu udokumentowanych wydatków, związanych z uczestnictwem w tym organie.

Sposób reprezentacji
§ 15
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, składać może każdy członek Zarządu samodzielnie.
2. W sprawach majątkowych powyżej kwoty 250 000 zł wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa.

Rozdział. V. Postanowienia końcowe
§ 16
Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

§ 17
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Zarząd Fundacji, po uzyskaniu uprzedniej zgody Fundatora, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 18
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego ds. pracy i polityki społecznej.
3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.
5. Decyzję o likwidacji Fundacji zatwierdza Rada Fundacji.

Statut został przyjęty dnia 28 marca 2016 roku.

informację umieszczono dn. 21.07.2016 r., Agnieszka Lewonowska-Banach

Statut_uchwalony_zmiana_28_03_2016